Hovedseksjon

FAU

Forskjellige skoleelementer

Styret i FAU på Ullevål skole har utarbeidet denne brosjyren for å gi en rask innføring i hvordan Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er organisert på skolen.

Vår facebook side!


Litt om FAUs arbeid generelt:
FAU er en forkortelse for Foreldrerådets Arbeids Utvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på
Ullevål skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er et lovpålagt organ.

Som FAU-representant har du muligheten til å:

• fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte.

• medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

• bidra til et godt samarbeid med lærere, skoleledelsen, elevrådet og Aks-ledelsen.

• bidra til at elevene får god skolehverdag med positiv utvikling.

• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og
andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre
skolehverdag for elevene. FAU samarbeider med skolens ledelse og Aks i tillegg til skolens
Driftsstyre (DS), Elevrådet og Skolemiljøutvalget (SMU).

Organisering av FAU på Ullevål skole:
På vårens foreldremøter velges en foreldrerepresentant og en vara (kan gjerne være klassekontakt) fra hver klasse til FAU. Representantene velges for to år av gangen. På 1. trinn velges dette på det første foreldremøte etter oppstart.

FAU-representantens rolle:

• delta på FAU-møter, omkring seks møter i løpet av året.

• formidle referat til foreldrene i klassen, og ta opp saker i FAU på deres vegne.

• sitte i styret eller en av arbeidsgruppene i FAU, og bidra til at FAUs aktiviteter på Ullevål
skole blir gjennomført.

Arbeidsgrupper Ullevål skole FAU:
FAU-representantene fordeler seg på de ulike arbeidsgruppene. En av gruppenes oppgave kan
være å utarbeide prosjekter på sine områder i samarbeid med skole/Aks, og søke om penger til
disse. Tidligere har FAU blant annet skaffet penger til apparater i skolegården, utstyr på Aks samt fotokurs og matlaging. Arbeidsgruppene møtes mellom FAU-møtene for å jobbe med prosjektene sine.

• Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Leder innkaller til møter og har
ansvar for den løpende dialogen med skolen, blant annet gjennom at leder og
nestleder møter rektor i forkant av FAU-møtene.

Nestleder leder møtene i leders fravær. Sekretær er ansvarlig for møtereferatene, og sender disse ut til representantene for godkjenning. FAU-representantene sender referatet videre ut til alle foresatte i sin klasse. Referatene legges ut på skolens hjemmesider.

Psykososialt miljø:
Gruppa jobber for at alle skolens involverte skal ha nulltoleranse mot mobbing og
utestengelse, god inkludering og integrering for alle elever, og oppfølging av
elevundersøkelsen. Representerer FAU i Skolemiljløutvalget.

IKT:
Deltagelse i skolens strategiprosess og ikt-plan. Kan også søke om midler til kurs og utstyr for å støtte opp om denne strategien.

Inne- og utemiljø:
Identifisere og følge opp behov for forbedring av inne- og utemiljø.

Trafikk:
Ansvar for å følge opp at elevene har en trygg skolevei, og for den årlige trafikk-aksjonen, som finner sted på høsten.

Aks:
Har kontakt med Aks-leder, og er bindeledd mellom denne og foreldrene.
Samarbeidet kan handle om kurs, sosialt miljø, mat m.m.

17.mai:
Gruppa er ansvarlig for det tradisjonelle 17.mai-arrangementet på Damplassen.

Består av FAU-representantene fra 6. klasse. Planleggingen består blant annet i å fornye utstyr, fordele arbeidsoppgaver til alle foresatte på trinnet samt innsamling av premier.

Ullevål skole FAU er fra og med våren 2019 registrert som en forening i Brønnøysundregistrene.
FAU vil opprette egen bankkonto og mulighet for VIPPS på årets 17. mai-arrangement. Pengene vil blant annet kunne brukes til å skaffe foredragsholdere på kommende storforeldremøter på skolen, som kan omhandle temaer som nettvett og hvordan skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.

Hovedpunkter på FAU-møter:
FAU-møtene er foreldrenes møte. Det er vi foreldre/foresatte som bestemmer hva som skal tas opp og diskuteres. Møtene gir foresatte på Ullevål skole en mulighet til å engasjere seg, spre informasjon og nå ut til alle foresatte via referatene som videreformidles til klassene.

Rektor bruker litt av tiden i starten av et møte for å informere om nytt fra skolen og driftsstyret. Arbeidsgruppene informerer om deres arbeid.

FAU

Leder: John Lauring Pedersen

Epost: john@opinion.no

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)