Hovedseksjon

Om AKS på Ullevål

Om Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Aktivitetsskolen utarbeider sitt tilbud og sine lokale planer ut fra Rammeplanen, og Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. Aktivitetene skal være inspirerende og lekbaserte, og det skal være et inkluderende fellesskap. 

 

Ullevål AKS

Ullevål AKS sitt tilbud er basert på Rammeplanen, og de læringsstøttende kursene og aktivitetene vi tilbyr er ut fra Rammeplanens fire temaområder: 
- 1: Natur, miljø og bærekraftig utvikling
- 2: Kunst, kultur og kreativitet
- 3: Fysisk aktivitet
- 4: Mat og helse

Vi har laget en kurskatalog for 1.-4. trinn med oversikt over høstens kurs og aktiviteter. 

 

Ullevål AKS er delt inn i to baser: 
Grønn base

1. og 2. klasse er Grønn base og holder til i 1.etasje inngang A. og i 2.etasje inngang B.
Gul base

3. og 4. klasse er Gul base og benytter inngang C og D. 

Klubben

5., 6. og 7. klasse er Klubben og holder seg til kjelleren på musikkrommet.

 

AKS-dagen
Etter skoleslutt tar AKS over klassene og har innkryss. Faste voksne er i faste klasser. Her tar vi opprop av barna og gir dagens beskjeder. Vi leser sammen, snakker sammen eller har ulike leker mens vi spiser. Barna får 30 minutter til å spise. 
Etter innkrysset og spisingen er alle ute til ca. 14.30. Etter utetiden åpner aktivitetene inne. Hver dag har begge baser faste organiserte aktiviteter inne, ved siden av egne rom til frilek, og frilek ute. Påmeldingskursene går på toppen av resten av tilbudet. Barnas medbestemmelsesrett står sterkt på AKS, og barna velger selv hva de ønsker å delta på.
Barna rydder sammen med de voksne i hvert aktivitetsrom før hele AKS har utetid på slutten av dagen fra 16.00-16.30. 

 

Måltider: 
AKS serverer et mellommåltid i kantinen onsdager og fredager. Kantinemåltidet foregår klassevis, under innkrysset. Vi lager hjemmelaget og variert mat. Vi tilrettelegger for barn med allergener eller andre hensyn.
De andre dagene (mandag, tirsdag og torsdag) må barna ha med seg en ekstra matpakke til AKS. 

 

Beskjeder AKS/hjem
Vi ønsker å være så mye som mulig sammen med barna og unngå at vi blir låst til andre oppgaver som å svare på telefonhenvendelser og SMS. Vi er derfor avhengige av et fortsatt godt samarbeid med foresatte, og at alle barna har faste avtaler for når de skal gå hjem, eller at de hentes. 

 

Mobiltelefoner/smartklokke
AKS følger skolens regler om at telefoner/smartklokker skal være i skolemodus og ikke brukes i skole/AKS-tid. Barna skal derfor ikke ringes til eller ringe selv fra disse i AKS-tid. Barna kan bruke dette når de går ut av skolens område. Hvis foresatte har endrede beskjeder til barnet, gi beskjed til basetelefonen. 

 

Inkluderende praksis

På Ullevål AKS skal alle barn bli sett, hørt og oppleve seg inkudert i fellesskapet. Vi er opptatt av en inkluderende praksis, som innebærer at vi skal ha et bredt aktivitetstilbud, slik at alle barn kan delta i en aktivitet hvor de opplever mestring, samhold og tilhørighet. Samtidig så skal tilbudet legge tilrette for at barna får muligheten til å oppleve aktiviteter som de ikke har kjennskap til fra før av.

Vi ønsker å hjelpe barna til å ta gode valg, og trygge dem gjennom å være tydelige og tilgjengelige voksne som tar hvert enkelt barn på alvor.  

Gjennom å ha en fast voksen som har hovedansvaret for en klasse ved innkryss og spising hver dag, får vi oversikt over klassemiljøet samtidig som vi sikrer en enda større kontinuitet i kontakten mellom voksne og barn.  

For være sikker på at alle barn har en god relasjon til minst en voksen, jobber vi systematisk med å kartlegge de ansattes relasjon til barna, samt reflektere over barnas relasjon til de voksne. 

Alle ansatte ved Ullevål AKS har gjennomført et kurs i forebygging og mestring av aggresjon i regi av Nordre Aker skole. Målet med kurset er kunnskap om forebygging av uhensiktsmessig atferd, felles forståelse for elevens utfordring og trygghet til å mestre krevende situasjoner. 

 

Samarbeid med foresatte

For å sikre et godt samarbeid mellom foresatte og AKS ønsker vi tilbakemelding fra dere. Ta kontakt med baseleder for 1. og 2. trinn Cassandra Hausken og baseleder for 3. og 4. trinn Katrine Alderin. Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger for å gi et best mulig tilbud!

 

Velkommen til AKS på Ullevål skole!