Hovedseksjon

Permisjonsreglement og søknad

Ullevål skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut søknadsskjema.
  2. Send søknaden til postmottak@ude.oslo.kommune.no i god tid før ønsket fri da behandlingstiden kan være opptil tre uker. Merk e-posten med "Ullevål skole" i emnefeltet.

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.