Læringsstøttende aktiviteter og kurs (LSA)

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk.

 

AKS har følgende oppgave ut i fra skolens strategiske plan for 2017-2020 hvor målet;

Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråkelige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling.

 

Hva er en læringsstøttende aktivitet for oss?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.
  • En aktivitet som er planlagt og som har tydelige læringsmål.
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen.

 

En grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. For å få til dette legges det til rette for, og etableres, et planmessig og sturukturert samarbeid om faglige temaer mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen.

Gjennom de læringsstøttende aktivietene følger AKS opp og viderefører satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen. Disse er også innarbeidet i Aktivitetsskolens lokale planer.

Som et ledd i denne prosessen har vi implementert noen av kompetansemålene fra Kunnskapsløftet i våre lokale planer som vi anser som relevante for AKS. Kompetansemålene er også å finne igjen i kursskissene til hvert enkelt kurs og aktivitet. Gjennom disse LSA kursene og aktivitetene tilbyr vi blant annet mengdetrening til våre elever. De læringsstøttende skal være lysbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt, ha tydelig formulerte læringsmål og fungere som repitisjon, supplering og/eller "overlæring". 

  

Oversikt over LSA på de respektive basene, finnes under informasjon om basene Grønn og Gul.