Aktivitetstilbud

Målområder

De 5 målområdene i Aktivitetsskolens Rammeplan er:

  • Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
  • Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
  • Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
  • Målområde 4: Mat og helse
  • Målområde 5: Lekser og fordypning

 

Lokale planer

Aktivitetsskolen ved Ullevål har utviklet egne lokale planer ut fra Rammeplanens 5 målområder. 

Lokal plan for målområde 1: Natur, teknikk og miljø

Lokal plan for målområde 2: Fysisk aktivitet og lek

Lokal plan for målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet

Lokal plan for målområde 4: Mat og helse

Lokal plan for målområde 5: Lekser og fordypning

 

Ullevål AKS satser spesielt på målområde 2 Fysisk aktivitet og lek og målområde 3 Kunst, kultur og kreativitet.

 

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Det henvises til Utdanningsetatens Strategiske kart 2017-2020 hvor målet;

Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråkelige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling.

Aktivitetsskolens leder er en del av skolens ledelse som har faste ukentlige møter. For å sikre informasjonsflyten, deltar i tillegg  helsesøster jevnlig på baseledermøter.

 

Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og baseledere er tilknyttet samme trinn. De møtes en gang i uken og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole til AKS, teamarbeid, faglig sammenheng skole-AKS, trygt skolemiljø (TSM), leksehjelp og elevsaker.

 

Temauker:

Temauker inneholder aktiviteter som følger opp hovedtemaene trinnene jobber med i ulike perioder av skoleåret. Dette blir det satt av tid til i både skolens og Aktivitetsskolens ukeplaner.

 

Følge opp felles sosiale mål:

På ukeplanen finner dere et sosialt læringsmål trinnet skal jobbe med igjennom hele uken. Dette målet følges også opp av Aktivitetsskolen.