Aktivitetstilbud

Målområder

I Aktivitetsskolens Rammeplan er er fire temaområder, som vi strukturerer vårt aktivitetstilbud rundt:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

 

Lokale planer

Aktivitetsskolen ved Ullevål har utviklet egne lokale planer ut fra Rammeplanens fire temaområder:

Ullevål AKS satser spesielt på fysisk aktivitet samt kunst, kultur og kreativitet.

 

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Det henvises til Utdanningsetatens Strategiske kart hvor målet er:
Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet I AKS.

Aktivitetsskolens leder er en del av skolens ledelse, og helsesykepleier deltar jevnlig på baseledermøter.

Samarbeidsmøter på trinn:
Lærere og baseledere er tilknyttet samme trinn. De møtes en gang i uken og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole til AKS, teamarbeid, faglig sammenheng skole-AKS, trygt skolemiljø (TSM) og elevsaker.

Temauker:
Temauker inneholder aktiviteter som følger opp hovedtemaene trinnene jobber med i ulike perioder av skoleåret. Dette blir det satt av tid til i både skolens og Aktivitetsskolens ukeplaner.