Aktivitetstilbud

Målområder

De 5 målområdene i Aktivitetsskolens Rammeplan er:

  • Målområde 1: Natur, teknikk og miljø
  • Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek
  • Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
  • Målområde 4: Mat og helse
  • Målområde 5: Lekser og fordypning

 

Lokale planer

Aktivitetsskolen ved Ullevål har utviklet egne lokale planer ut fra Rammeplanens 5 målområder. 

Lokal plan for målområde 1: Natur, teknikk og miljø

Lokal plan for målområde 2: Fysisk aktivitet og lek

Lokal plan for målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet

Lokal plan for målområde 4: Mat og helse

Lokal plan for målområde 5: Lekser og fordypning

 

Ullevål AKS satser spesielt på målområde 2. Fysisk aktivitet og lek og målområde 3. Kunst, kultur og kreativitet.

 

Samarbeid med skolen

Aktivitetsskolen skal understøtte skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Det henvises til Utdanningsetatens Strategiske kart 2017-2020 hvor målet;

Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer læring, gode norskspråkelige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling.

Aktivitetsskolens leder er en del av skolens ledelse som har faste ukentlige møter. For å sikre informasjonsflyten, deltar i tillegg  helsesøster jevnlig på baseledermøter.

 

Samarbeidsmøter på trinn:

Lærere og baseledere er tilknyttet samme trinn. De møtes en gang i uken og samarbeider om felles oppfølging av elevgruppen både i skoletiden og på AKS. Her samarbeides det om overgang skole til AKS, teamarbeid, faglig sammenheng skole-AKS, trygt skolemiljø (TSM), leksetid og elevsaker.

 

Temauker:

Temauker inneholder aktiviteter som følger opp hovedtemaene trinnene jobber med i ulike perioder av skoleåret. Dette blir det satt av tid til i både skolens og Aktivitetsskolens ukeplaner.

 

Følge opp felles sosiale mål:

På ukeplanen finner dere et sosialt læringsmål trinnet skal jobbe med igjennom hele uken. Dette målet følges også opp av Aktivitetsskolen.