Om AKS på Ullevål skole

Våre åpningstider er fra kl. 07.30-08.15 før skoledagen begynner. Etter skoleslutt holder vi åpent til kl. 16.30. I skolens ferier har vi åpent fra kl. 07.30 til 16.30. Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager og jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen holder stengt hele juli måned.

Ukeplaner for basene finnes i fanen Ukeplaner.

Foreldreavtale

Alle foreldre/foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for skoleåret 2017/2018 finnes under fanen Foreldreavtale. Avtalen leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail.

Vedrørende organisatoriske endringer og deltidsplasser

Det vises til utsendt mail og skriv vedrørende deltidsplasser hvor det informeres om beslutninger tatt i Driftstyret 12.04.16. Dette innebærer organisatoriske endringer ved Ullevål AKS, blant annet sammenslåing av 3. og 4.trinn fra høsten 2016 og at søknad om deltidsplasser begrenses til to ganger i året med et tak på 30% deltidsplasser. Neste søknadsfrist er 01.11.17 med virkning fra 01.01.18 for vårsemesteret. Etter det vil søknadsfristen være 01.06.18 med virkning fra 01.08.18 for høstsemesteret. Ved ledige plasser, prioriteres 4. trinn. Elever med redusert oppholdsbetaling unntas fra taket på 30% deltidssplasser. Hvis ikke ledig plass, innføres venteliste og loddtrekning på søknader innenfor søknadsfristen. Ønske om endring i oppholdstid må for å være gyldig, sendes skriftlig til aktivitetsskoleleder, gjerne ved ved e-post til Aktivitetsskoleleder, innenfor oppgitte frister.

Bruk av deltidsplass i ferieuker?

En deltidsplass utgjør to hele dager i en ferieuke.  

Opphold, endring og oppsigelse

Vi tilbyr hel og deltidsplasser. De som har heltidsplass står fritt til å benytte seg av tilbudet i hele åpningstiden. En deltidsplass begrenser seg til 12 timer pr uke. Disse timene kan fordeles fritt over 5 dager, men må være like fra uke til uke. Avtale for plassering av de 12 timene, kalles foreldreavtale, og denne skal leveres til baseleder. Endring fra deltid til heltid kan ordnes på dagen. 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen må sendes skriftlig enten pr post eller e-post til Aktivitetsskoleleder. Oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

Brukerundersøkelse for AKS Ullevål

Høsten 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen i Oslo.

Brukerundersøkelsen for Ullevål Aktivitetsskole fikk meget gode resultater, og vi er veldig takknemlige for at så mange foresatte tok seg tid til å svare.