Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk.

Hva er en læringsstøttende aktivitet for oss?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.
  • En aktivitet som er planlagt og som har tydelige læringsmål.
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen.

En grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. Dette gjøres gjennom et planmessig og strukturert samarbeid om faglige temaer mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen.

AKS følger opp og viderefører satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen. Disse er også innarbeidet i Aktivitetsskolens lokale planer.

AKS følger skolens tverrfaglige temaperioder, og har også aktiviteter innenfor disse.

De læringsstøttende aktivitetene og kursene skal være lysbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt, ha tydelig formulerte læringsmål og fungere som repitisjon, supplering og/eller "overlæring".

Oversikt over de læringsstøttende aktivitetene på de respektive basene, finnes under informasjon om basene Grønn, Gul og Klubben.